| |

Rûchte is it nije moai

Het was een behoorlijke kluif, maar het resultaat mag er zijn! Op 7 September hebben de 7 agrarische collectieven in Fryslân, tezamen verenigd in Kollektiven Beried Fryslân (KBF), een A1 poster uitgereikt gekregen van Living Lab Fryslân natuurinclusieve landbouw (LLF) in Akkrum. Op de poster staat met foto’s van boeren uit Fryslân + tekst en uitleg aangegeven welke vormen van natuurinclusieve landbouw er zijn voor een melkveehouder. Daarnaast worden boeren (online) uitgenodigd om een natuurinclusieve test te doen.

Het communicatieconcept is uitgedacht door Carla en heeft ism vele andere betrokken partijen geleid tot een prachtig resultaat!

Poster
Living Lab Fryslân denkt agrariërs op deze overzichtelijke wijze, kort en krachtig van kennis te voorzien en te inspireren om (nog meer) stappen richting natuurinclusieve landbouw te zetten.

Test & Kennisbehoefte
De boeren worden op de poster uitgenodigd om een test Natuurinclusieve landbouw te doen op http://www.livinglabfryslan.frl/poster/ De uitkomsten hiervan bieden de boer een overzicht van zijn mate van natuurinclusiviteit. De resultaten uit alle testen die gemaakt zijn bieden Living Lab inzage in de mate van natuurinclusiviteit van de boeren uit de gehele provincie. Waar is men wel en waar is men minder actief mee?

Het is een soort van 0-meting.
Tenslotte kunnen de boeren aangeven aan welke kennis zij behoefte hebben. LLF gaat hier kennisbijeenkomsten voor organiseren, wederom in samenwerking met de overige agrarische partijen in Fryslân.

Samenwerking
De diverse onderwerpen, foto’s, teksten, etc. zijn tot stand gekomen in samenwerking met tal van partijen in de provincie, denk aan: de 7 agrarische collectieven, Kollektivenberied Fryslân, Hogeschool van Hall Larenstein, Nordwin, provinsje Fryslân, it Fryske Gea, Wetterskip Fryslân en een aantal boeren.

Samenwerking KBF – LLF: De agrarische collectieven spelen graag een rol in de verspreiding van de kennis en informatie die wordt opgedaan in de projecten van Living Lab. Andersom kunnen de collectieven richting LLF aangeven waar nog behoefte aan is. De collectieven zijn voor LLF erg belangrijk omdat er veel kennis zit en qua uitvoering hebben zij nauwe contacten met de boeren.

Sybe van der Schaar, secretaris Kollektivenberied Fryslân geeft aan: ‘Wij zijn blij met de totstandkoming van de poster. Deze uiting geeft concreet aan wat het containerbegrip Natuurinclusieve landbouw inhoudt. Door middel van concrete voorbeelden wordt duidelijk wat wij hier  onder verstaan. het laat zien dat er talrijke manieren zijn om natuur en landbouw te combineren. Heel veel boeren zullen daarin herkennen dat zij, wellicht onbewust, al invulling geven aan sommige voorbeelden. De hoop is dat dit hen motiveert om nog meer stappen te zetten. De poster biedt onze boeren snel en herkenbaar een compleet overzicht. Hier is behoefte aan; man en paard benoemen, duidelijkheid creëren’.

Carla Boonstra, communicatieadviseur van Living Lab Fryslân: ‘Nu al onze bijeenkomsten voor boeren niet door konden gaan wegens Corona, hebben we nagedacht in welke vorm we dan boeren kunnen bereiken. Daaruit is dit communicatieconcept tot stand gekomen. We zijn er content mee dat de collectieven mede zorg dragen voor de verspreiding, zowel offline als online en dat de poster zoveel draagvlak heeft bij tal van partijen in Fryslân en dat ze hebben meegeholpen aan de totstandkoming ervan. Daarnaast merken we nu ook al veel interesse van buiten Fryslân. Met deze uiting konden we wel eens een veel grotere verandering in de mindset van boeren weten te bereiken, dan alle praatsessies die georganiseerd worden. Al realiseren wij ons dat het één niet zonder het andere kan. Dat is de synergie die we proberen te bewerkstelligen’.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *