|

Verbinding rondom Súd Ie

Na een eerste toekenning van het Waddenfonds in 2013 zijn de provinsje Fryslân, gemeente Dongeradeel en Wetterskip Fryslân gestart met herstel van de oude zeeslenk Súd Ie in combinatie met opwaardering van Wetterfront Dokkum. Dan gaat het om ecologische investeringen als bijvoorbeeld de aanleg van vispassages en het herstel van recreatieve en cultuurhistorische schakels welke aanhaken op het Nationaal Park Lauwersmeer.

Er is in drie fasen subsidie voor dit project aangevraagd bij het Waddenfonds. De eerste twee fasen zijn de afgelopen jaren geaccordeerd en inmiddels is er al een behoorlijk deel van de aan te passen infrastructuur gerealiseerd. Hier zijn bijvoorbeeld ook Hengelsportfederatie Fryslân, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer als partners bij betrokken. Bruggen over de Súd Ie zijn en worden verhoogd en het water is op vaardiepte.

De aanvraag voor ‘Verbinding rond Súd Ie’ is deze zomer 2018 opgestuurd, deze fase richt zich voor een deel op de vermarkting van herstelde routes. Verder worden de oude jaagpaden, waar vroeger mens of paard voor de trekschuit liep, hersteld. Deze paden vormen straks fraaie fiets- en wandelpaden waarmee omliggende terpdorpen en Súd Ie weer met elkaar in verbinding worden gebracht. Ook wordt de verbinding tussen Súd Ie en Lauwersmeer via de oude opvaart naar Oostmahorn gemaakt.  Verder spelen er onder meer vervolginvesteringen voor vissen.

Rol van Swoeng

Swoeng is ingeschakeld om een plan voor de vermarkting op te stellen voor zowel toeristen als bewoners en ondernemers in het omliggende gebied.

Uitdaging

Hoe vermarkt je deze nieuwe landschapsroute tussen Dokkum, terpdorpen en Lauwersmeer effectief? En hoe zorg je er dan voor dat herstelde verbindingsroutes in beeld komen bij en veelvuldig gebruikt gaan worden door watersporters, fietsers en wandelaars? Hoe kun je samen met andere marketingorganisaties zorgen voor een zo’n groot mogelijk bereik? De doelgroep bestaat zowel uit inwoners van dit gebied als de toerist. Indirect kunnen hier andere routes in de regio van mee profiteren.

Aanpak

Voor de vermarkting van dit gebied is een Marketingplan ter aanvulling op het projectplan geschreven door Carla. De meerjaren Marketingstrategie is tot stand gekomen door de verschillende stappen van het Marketing-trechtermodel te doorlopen en 360 graden onderzoek toe te passen. Als bron is de informatie uit de vele stukken, onderzoeken, gesprekken en interviews met stakeholders gebruikt. Daarnaast is de aansluiting gezocht bij de plannen van de bestaande regio-marketing organisaties zoals Merk Fryslân, Stichting RMT en het Programma Vermarkten Werelderfgoed Waddenzee van de drie Noordelijke provincies.

Op deze wijze is in kaart gebracht waar de grootste kansen liggen, hoe die opgepakt kunnen worden voor het meeste effect en hoe de ondernemers en andere stakeholders bij dit project succesvol betrokken kunnen worden. Het is belangrijk en essentieel dat de nieuwe routemogelijkheden gedragen worden van onderop uit de lokale samenleving, dit geldt zowel voor bewoners als ondernemers. Na afloop van de meerjareninvesteringen omstreeks 2022 en de daarbij gebruikte subsidie is het doel dat de inwoners en ondernemers uit dit gebied de kansen van deze nieuwe route benutten, bestaande marketingorganisaties weten dan de vermarkting over te pakken en op de kaart te houden.

Positieve uitslag voor aanvraag Fase III Bron: Leeuwarder Courant, 24 november 2018

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *