Carla hat har yn in koart skofke tiid it gefoel en tinken fan de lânbou eigen makke. Dit gefoel hat sy omsetten yn byld en tekst om lânbou mei natuer en mienskip te ferbinen.

Dat is hiel knap slagge en docht fertúten. Dêr binne wy bliid mei!