Fryslân is in 2017 uitgeroepen tot meest circulaire regio in Nederland, voor de komende jaren zijn er nog een tweetal ambitieuze doelstellingen geformuleerd. In de voetsporen van LF2018 wil Fryslân de volgende titels behalen:

  • in 2020 Circular Capital van Europa
  • in 2025 meest circulaire EU-regio

Rol van Swoeng
Carla is ingeschakeld voor het opzetten en uitvoeren van een onderzoek naar de sociale kant van de Circulaire Economie (CE). In het figuur hierboven zie je 7 karakteristieken staan, het zijn als het ware invalshoeken van waaruit je als organisatie naar CE zou moeten kijken als je voor 100% een circulaire bijdrage wil leveren. We weten dat inmiddels karakteristieken 1 t/m 3 in Fryslân goed van de grond komen en volop geactiveerd worden. Maar hoe zit het met de wat meer zachte, sociale kant van CE? Hebben bedrijven, overheden en het onderwijs dit al geagendeerd en zelfs al geactiveerd? Om dit te achterhalen, in beeld te krijgen en een 0-meting te creëren wordt de komende maanden zowel een kwalitatief als een kwantitatief onderzoek gehouden.

Uitdaging
Aandacht voor de softe kant van wereldproblematiek wordt in onze Westerse wereld eigenlijk altijd ondergesneeuwd door het kapitalisme en de waarde van geld. Om tot beweging te komen en simpelweg omdat steeds meer het inzicht komt dat het één niet zonder het andere kan, worden deze zachte waarden nu verbonden aan economische waarden. Het gaat niet alleen meer om winstmaximalisatie, maar ook om het creëren van waarde en betekenis voor de wereld om je heen. Hoe organiseer en faciliteer je als provinsje Fryslân dat de diverse doelgroepen (Bedrijven – Onderwijs – Overheden) dit actief gaan oppakken? Wat spreekt aan en wat niet? Wat weerhoudt hen van agendering en activatie? Hoe kan de provinsje Fryslan en VCF hierbij faciliteren?

Aanpak
Er wordt zowel een kwalitatief als kwantitatief onderzoek georganiseerd. Carla staat hiervoor aan de basis en voert het onderzoek uit. Gooitske Zijlstra van Gooitz levert hier vanuit haar expertise ook een rol in. Verder wordt samengewerkt met de aanjagers van Vereniging Circulair Friesland (VCF). Dit onderzoek betreft een 0-meting naar de zachte kant van de circulaire economie en biedt uiteindelijke resultaten en heldere inzichten omtrent de wensen van de doelgroepen. De resultaten, inzichten en aanbevelingen worden in juni – juli 2019 gepresenteerd. Vervolgens is het zaak vanuit de provinsje Fryslân of VCF om met een goed concept te komen waarbij het aanbod op de vraag is afgestemd.